باز خواهیم برگشت!

یا فاطمه زهرا،چتروم برای همیشه بسته شد.